Wiadomości dla rodziców

PRZEMOC W RODZINIE
Treści zawarte poniżej zostały opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Umieszczone są na stronach internetowych - www.ms.gov.pl, www.mpips.gov.pl.

Przemoc w rodzinie - powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające
Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.
Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy, np.:
► przemocy fizycznej (np. gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi),
► przemocy psychicznej (np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje),
► przemocy seksualnej (np. gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych).
Ofiara przemocy w rodzinie może być np.:
- dziecko, - osoba niepełnosprawna,
- współmałżonek, - osoba starsza,
- partner.

PAMIĘTAJ!
Nie usprawiedliwiaj aktów przemocy!

Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podejmij czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:
► w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom policję (997, 112)
lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim
bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;
► w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej; możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
► jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpośredniej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie albo udzielenia
informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, możesz zadzwonić pod numer 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia" (pon.-sob. 8.00-22.00, niedziela i święta 8.00-16.00);
► w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.:
- Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- Ośrodka Wsparcia,
- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW),
- Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP),
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PAMIĘTAJ!
To nie Ty musisz wyprowadzać się z domu!

To osoba stosująca przemoc w rodzinie musi się liczyć z tym, że będzie musiała sama opuścić mieszkanie.
Masz prawo żądać od policji, prokuratury lub sądu ochrony i zapewnienia Ci bezpieczeństwa, w szczególności poprzez izolację osoby stosującej przemoc.

Możesz żądać:

- zatrzymania osoby stosującej przemoc przez Policję,
- nałożenia na nią przez prokuratora lub sąd obowiązku opuszczenia dotychczas zamieszkiwanego z Tobą lokalu,
- nałożenia na nią przez sąd zakazu kontaktowania się z Tobą lub zbliżania do Ciebie na określoną odległość.
Masz prawo do żądania wszczęcia procedury "Niebieskie karty" przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty lub ochrony zdrowia.
Masz także prawo złożyć w sądzie cywilnym wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia zajmowanego wspólnie
z Tobą mieszkania , nawet wtedy, gdy nie zdecydowałaś/eś się jeszcze na zawiadomienie Policji.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie:
Zareaguj! Nie bądź obojętny!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (np. Policję, placówki udzielające specjalistycznej pomocy) lub porozmawiaj z osoba dotkniętą przemocą w rodzinie i przekonaj ją, że ma
prawo szukać pomocy.
Jeśli jesteś świadkiem sytuacji, w której jest zagrożone życie i zdrowie w związku z przemocą w rodzinie, niezależnie od zawiadomienia Policji, zgłoś ten przypadek do sądu rodzinnego, który może wydać stosowne zarządzenia opiekuńcze w celu ochrony dziecka.

MASZ PRAWO DO:

► Życia w rodzinie wolnej od przemocy.
► Ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.
► Żądania od organów władzy publicznej ochrony Ciebie oraz Twojego dziecka przed przemocą lub okrucieństwem, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

W szczególności masz prawo do:

1. Pomocy ze strony władz publicznych, w postaci m.in.:
- zapewnienia Tobie oraz dzieciom pozostającym pod Twoją opieką schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech
miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych Twoją sytuacją osobistą,
- zapewnienia natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania Ci niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego Twój stan zdrowia,
- udzielania poradnictwa: medycznego, prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.
2. Pomocy lekarskiej, w tym wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
3. Żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby - jej izolacji.
4. Aktywnego udziału w postępowaniu przed prokuratorem oraz przed sądem w charakterze strony, w tym m.in. dostępu do akt sprawy, składania wniosków dowodowych (np. o przesłuchanie wskazanych przez
Ciebie osób) czy też zaskarżania wydanych orzeczeń.
Szczegółowe informacje o przysługujących Ci prawach i obowiązkach
znajdziesz w dostępnym w Informatorze dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie na stronie internetowej www.ms.gov.pl.

PAMIETAJ!
Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

► Czy uderzyłeś osobę najbliższą i mimo obiecania sobie, że to po raz ostatni, sytuacja się powtórzyła?
► Czy zauważyłeś, że Twoje agresywne zachowanie wzbudza strach w najbliższych, że unikają z Tobą kontaktu?
► Czy zdarzyło Ci się agresywnie zachowywać wobec bliskich po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz niezalecanych przez lekarza leków?

Jeżeli odpowiedziałeś pozytywnie chociaż na jedno z powyższych pytań, przeczytaj koniecznie tę ulotkę!

Stosowanie aktów przemocy wobec osób najbliższych nie tylko naraża Cię na rozpad związku i utratę rodziny, ale również na odpowiedzialność karną.

Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nowe przepisy pozwalają Policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie – nie licz więc na uniknięcie odpowiedzialności.

Stosując przemoc wobec osób najbliższych grozi Ci:

► interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych;
► zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;
► nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jest własnością, na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;
► zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;
► ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc była stosowana także wobec nich;
► w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

PAMIETAJ!
Nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych!

Przemoc w rodzinie stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie.

Sprawcą przemocy w rodzinie może być każdy, bez względu na wykształcenie, status społeczny, stan majątkowy itp.

Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie.
Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz!
Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać!

W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” współpracuj z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym i Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez zespół bądź grupę.

Jednym z zaleceń może być Twój udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, które są realizowane w ramach specjalnych bezpłatnych programów przeznaczonych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowną terapię.

Uczestnictwo w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych będzie wówczas jej uzupełnieniem.

Jeżeli zachowujesz się agresywnie wobec bliskich, a ponadto
nadużywasz alkoholu, możesz zwrócić się do:

► Infolinii AA: 801 033 242;
► Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (PARPA), tel.: (22) 250 63 25
gdzie możesz uzyskać informacje o placówkach leczenia
odwykowego na Twoim terenie;
► Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w swoim miejscu zamieszkania.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Jeśli chcesz zmienić swoją postawę możesz zgłosić się do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowanego przez podmioty działające na Twoim terenie. Twój udział w programie może być dobrowolny (samodzielnie zgłosisz chęć uczestnictwa w nim) bądź obligatoryjny (wynikać z orzeczenia sądu albo z zalecenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej).

Adresaci programu

► osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy
w rodzinie;
► osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą
w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia
podstawowej terapii;
► osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Cele programu

► powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
► rozwijanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
► uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie w swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
► zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
► zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
► uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Podmioty realizujące programy

Programy mogą być realizowane przez podmioty na terenie danego powiatu. Sprawdź podmiot w wykazie na stronie internetowej - www.ms.gov.pl lub zapytaj członków zespołu interdyscyplinarnego/
grupy roboczej, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji lub kuratorów sądowych.


Copyright ©2008 SP6